Contact

http://www.asean.org
http://doanthanhnien.vn
https://www.facebook.com/SSEAYP.MUSEUM
https://instagram.com/sseaypasean
https://www.facebook.com/rememberSSEAYP
Email: sseayp@sseaypus.com
The purpose of the program “The Ship for South-East Asian Youth Program”:
To enhance the friendship and mutual understanding between youth of Japan East Asia & Japan; create opportunities for young people the same broaden the world and promote creativity in the operation and international exchange activities through discussion, about every country on ships and other diverse activities in each country on the ship and ship to. This is also a good opportunity for mutual exchange of experience for the youth delegates of the countries holding the leadership positions and youth activities in other areas of the country after the end of this program.

Our common awareness for the need to reinforce mutual cooperation linked to the SSEAYP International General Assembly

Our common awareness for the need to reinforce mutual cooperation linked to the SSEAYP International General Assembly (SIGA); and Our common desire that our activities contribute to developing ties and understanding for co-existence among nations and to strengthening peace, harmony and prosperity in the world.

Mục đích của Chương trình Tàu Thanh Niên Đông Nam Á và Nhật Bản:
Nhằm tăng cường tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa thanh niên các nước Nhật Bản Đông Nam Á& Nhật Bản ; tạo cơ hội cho thanh niên các nước cùng mở rộng tầm nhìn thế giới cũng như phát huy khả năng sáng tạo trong hoạt động và giao lưu quốc tế thông qua các hoạt động thảo luận, giới thiệu về mỗi quốc gia trên Ship và các hoạt động phong phú khác trên ship và tại mỗi nước tàu cặp bến. Đây cũng là cơ hội tốt để trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau cho những đại biểu thanh niên các nước hiện đang đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo hoạt động thanh niên và những lĩnh vực khác của đất nước sau khi kết thúc chương trình này.

プログラムの目的:
アジア&日本の若者の間に友情と相互理解を高めるために、同じで各国の世界を広げ、船舶及びその他の多様な活動上のすべての国について、ディスカッションを通して操作と国際交流活動で創造性を促進する若い人たちのための機会を創出に船と船。これはまた、このプログラムの終了後に国の他の分野で指導的な立場と若者の活動を保持している国々の青少年代表団のための経験の相互交流の良い機会です。

Ang layunin ng programa:
Upang mapahusay ang pagkakaibigan at kapwa-unawa sa pagitan ng kabataan ng Asian & Japan; lumikha ng mga pagkakataon para sa mga kabataan ang parehong palawakin ang mundo at magsulong ng pagkamalikhain sa pagpapatakbo at mga gawain ng international exchange sa pamamagitan ng talakayan, tungkol sa bawat bansa sa mga ships at iba pang mga magkakaibang mga gawain sa bawat bansa sa ng barko at barko sa. Ito ay din ng isang mahusay na pagkakataon para sa kapwa palitan ng karanasan para sa delegates kabataan sa mga bansa na humahawak ng mga posisyon ng pamumuno at mga gawain ng mga kabataan sa ibang lugar ng bansa pagkatapos ng dulo ng programang ito.

วัตถุประสงค์ของโปรแกรม :
เพื่อเสริมสร้างมิตรภาพและความเข้าใจระหว่างเยาวชนของเอเชียและญี่ปุ่น; สร้างโอกาสสำหรับคนหนุ่มสาวเดียวกันขยายไปทั่วโลกและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการดำเนินงานและกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศผ่านการอภิปรายเกี่ยวกับประเทศบนเรือและกิจกรรมอื่น ๆ ทุกคนที่มีความหลากหลายในแต่ละประเทศเกี่ยวกับ เรือและเรือที่ นี้ยังเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันของสำหรับเยาวชนผู้แทนของประเทศที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำและเยาวชนในพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศหลังจากสิ้นสุดของโปรแกรมนี้

Tujuan dari program ini:
Untuk meningkatkan persahabatan dan saling pengertian antara pemuda Asia & Jepang, menciptakan kesempatan bagi orang-orang muda sama memperluas dunia dan mempromosikan kreativitas dalam operasi dan kegiatan pertukaran internasional melalui diskusi, tentang setiap negara di kapal dan kegiatan lainnya yang beragam di setiap negara di kapal dan kapal untuk. Ini juga merupakan kesempatan yang baik untuk saling tukar pengalaman bagi para delegasi pemuda dari negara-negara yang memegang posisi kepemimpinan dan kegiatan pemuda di daerah lain negara itu setelah akhir dari program ini.

Tujuan program ini:
Untuk meningkatkan persahabatan dan persefahaman antara belia Asia & Jepun; mewujudkan peluang untuk anak-anak muda yang sama meluaskan dunia dan menggalakkan kreativiti dalam operasi dan aktiviti-aktiviti pertukaran antarabangsa melalui perbincangan, kira-kira setiap negara di atas kapal dan lain-lain aktiviti yang pelbagai di setiap negara di kapal dan kapal ke. Ini juga merupakan peluang yang baik untuk pertukaran bersama pengalaman untuk wakil-wakil belia negara-negara yang memegang jawatan-jawatan kepimpinan dan aktiviti-aktiviti belia di kawasan-kawasan lain di negara ini selepas berakhirnya program ini.

Le but du programme:
Afin de renforcer l’amitié et la compréhension mutuelle entre jeunes de l’Asie et le Japon; créer des opportunités pour les jeunes de la même élargir le monde et promouvoir la créativité dans le fonctionnement et les activités d’échanges internationaux grâce à des discussions, environ tous les pays sur les navires et autres activités diverses dans chaque pays sur le navire et navire. C’est aussi une bonne occasion pour l’échange mutuel d’expériences pour les jeunes délégués des pays occupant les postes de leadership et les activités des jeunes dans d’autres régions du pays après la fin de ce programme.

该方案的目的:
为了加强亚洲及日本青年之间的友谊和相互了解;相同拓宽世界,每个国家在促进创造性的运作和国际交流活动,通过讨论,对每一个国家的船舶和其他多种多样的活动,为年轻人创造机会船舶和船舶。这也是该课程结束后举行的领导职务,并在该国其他地区的青少年活动的国家的青年代表相互交流经验的好机会。

이 프로그램의 목적 :
아시아 및 일본의 청소년 사이의 우정과 상호 이해를 향상시키기 위해, 같은가 각 국가에있는 세계를 확장하고 배송 및 기타 다양한 활동에 모든 국가에 대해, 토론을 통해 운영 및 국제 교류 활동에 창의성을 증진 청소년을위한 기회를 창출 로 선박 및 선박. 이것은 또한이 프로그램의 종료 후 나라의 다른 분야에서 리더십 위치와 청소년 활동을 가지고있는 국가의 청소년 대표에 대한 경험을 상호 교환을위한 좋은 기회입니다.

لتعزيز الصداقة والتفاهم المتبادل بين الشباب في آسيا واليابان وخلق الفرص للشباب نفسه توسيع نطاق العالم وتعزيز الإبداع في العملية وأنشطة التبادل الدولي من خلال المناقشة ، حول كل بلد على السفن وغيرها من الأنشطة المتنوعة في كل بلد على السفينة والسفينة. هذا هو أيضا فرصة جيدة لتبادل الخبرات للمندوبين شباب من البلدان عقد المناصب القيادية والأنشطة الشبابية في مناطق أخرى من البلاد بعد نهاية هذا البرنامج.

Цель программы:
Для усиления дружбы и взаимопонимания между молодежью Японии и азиатских, создание возможностей для молодых людей же расширить мире и содействовать творчеству в работе и мероприятиях международного обмена в процессе обсуждения, о каждой страны на судах и других различных мероприятий в каждой стране насудно и судно, чтобы. Это также хорошая возможность для взаимного обмена опытом для молодых делегатов из стран проведения руководящие должности и молодежных мероприятий в других районах страны после окончания этой программы.
SSEAYP
The Ship for Southeast Asian Youth Program (SSEAYP)

SSEAYP is based on the respective Joint Statements issued in January 1974 between Japan and the Republic of Indonesia, Malaysia, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore and the Kingdom of Thailand. Brunei Darussalam, following the full independence and its admission to ASEAN in January 1984, joined the Program in 1985. The Socialist Republic of Vietnam joined in 1996, following its admission to ASEAN in July 1995, and the Lao People’s Democratic Republic and the Republic of the Union of Myanmar joined in 1998 after both countries were admitted to ASEAN in July 1997. Furthermore, in 2000 the Kingdom of Cambodia also joined the Program following its admission to ASEAN in April 1999. The Program is carried out by the Government of Japan with the active participation and cooperation of these ten Southeast Asian countries.

1. Purpose
The aims of the Program are to promote friendship and mutual understanding among the youths of the ten Southeast Asian countries and Japan, to broaden their perspective on the world, and furthermore, to strengthen their spirit of international cooperation and practical skills for international collaboration, and as a result, cultivate the youths who are capable to exercise their leadership skills in various fields in the globalizing society and to contribute to the society in the areas such as youth development. These aims can be achieved through sharing their lives onboard the ship, introducing each other about their countries, participating in discussions and various exchange activities both onboard and in the countries to be visited.

2. Outline of the Program

(1) Activities Onboard the Ship
a) Discussion Program and Post-Program Session
b) Solidarity Group Activities
c) Club Activities
d) National Presentation (Introductions of Each Country)
e) Lectures
f) Orientation for a safe voyage including a lifeboat drill
g) Other activities approved by the COC

(2) Activities in the Countries to be Visited
a) Courtesy calls and receptions
b) Homestays (except National Leaders)
c) Open Ship
d) Institutional visits and interaction with local youths
e) Other activities arranged by the respective governments/reception committees

(4) Working Language
English shall be the working language throughout the Program.

3. Participants
Participating Youths shall be:
i) Between 18 and 30 years of age;
ii) Able to participate throughout the Program;
iii) Having a good command of English to participate in the activities both onboard the ship and in the countries to be visited;
iv) Sound in mind and body;
v) Cooperative and adaptable to an orderly group life in accordance with the Program schedule;
vi) Having an interest and good understanding in the participating countries.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s